Disclaimer website kliniekvoorschoten.nl

Voor deze site gelden de volgende regels en voorwaarden

1. Akkoordverklaring
Door het bezoeken van de Website van A.Loncq de Jong of het gebruiken en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van deze website gaat u akkoord met deze Website-Voorwaarden. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de Website van A.Loncq de Jong niet te bezoeken.

2. Wijziging Website en voorwaarden
A.Loncq de Jong behoudt zich het recht voor de Website-Voorwaarden op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website.

3. Doel Website
A.Loncq de Jong beogen met deze Website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Daarnaast biedt A.Loncq de Jong op de Website aanvullende informatie over diverse onderwerpen. De Website geeft geen advies. A.Loncq de Jong streeft naar correcte informatievoorziening via zijn Website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is.

4. Aansprakelijkheid
A.Loncq de Jong sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website.

 • Aan de inhoud van de website wordt uiterste zorg besteed met betrekking tot betrouwbaarheid en actualiteit; onjuistheden kunnen echter voorkomen.
  A.Loncq de Jong is niet verantwoordelijk voor de informatie die via haar voorzieningen op Internet kan worden geraadpleegd.
  • - A.Loncq de Jong is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten.
  • - Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleent.
  • - A.Loncq de Jong is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de beschikbaar gestelde informatie, onvoldoende werking van de geboden functionaliteiten of als gevolg van problemen veroorzaakt door storingen in de technische voorzieningen.
 • 5. Intellectuele eigendom
  Op de Website van A.Loncq de Jong rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom van A.Loncq de Jong is. A.Loncq de Jong behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handels-naamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Dr.A.Loncq de Jong.

  6. Reikwijdte gebruiksrecht
  A.Loncq de Jong verleent zakelijke Website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze Website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken, met uitzondering van afbeeldingen cq foto's. Voor niet-zakelijke Website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé-gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden.

  7. Hyperlinks
  De Website van A.Loncq de Jong verwijst door middel van een hyperlink naar andere Websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. A.Loncq de Jong is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat A.Loncq de Jong gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft.

  8. Privacy
  Dr.A.Loncq de Jong verwerketpersoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  9. Nederlands recht en Nederlandse rechter
  Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement 's-Gravenhage.

  10. Tot besluit: Misstanden.
  Gebruikers worden gestimuleerd vormen van misbruik op onze website of op Internet te melden aan daartoe ingerichte meldpunten, zoals: